شروع از
$90.00 USD
ماهانه
REMOVED - INTEL CORE i3 540 (-100 موجود است)
CPU
Intel Core i3 540 (3.06 GHZ x 2)
NETWORK PORT
100mbit
شروع از
$105.00 USD
ماهانه
REMOVED - INTEL CORE i5 650 (-100 موجود است)
CPU
Intel Core i5 650 (3.2 GHZ x 2)
NETWORK PORT
100mbit
شروع از
$140.00 USD
ماهانه
REMOVED - INTEL CORE i7 870 (-100 موجود است)
CPU
Intel Core i7 870 (2.93 GHZ x 4)
NETWORK PORT
100mbit